Podmínky zákaznického programu UNI HOBBY

Provozovatelé marketů sítě UNI HOBBY (markety v Brně, Českých Budějovicích, Hodoníně, Jihlavě, Pardubicích, Starém Městě, Valašském Meziříčí, Zlíně a v Chomutově) odměňují své věrné zákazníky poskytnutím zákaznických karet.

Zákaznická karta je přenosná a po splnění stanovených podmínek opravňuje držitele k čerpání lukrativních slev na zboží a služby prodávané ve všech marketech sítě UNI HOBBY. Tyto podmínky se vztahují pouze na karty zákaznické. Na jiné typy karet vydávané provozovateli marketů UNI HOBBY (např. VIP karty nebo karty zaměstnanecké, atd.) se tyto podmínky nevztahují.

I. Získání zákaznické karty UNI HOBBY

Zákaznickou kartu UNI HOBBY může získat jakýkoliv zákazník, tedy, jak podnikatel (právnická či fyzická osoba), tak nepodnikající fyzická osoba, pokud splní níže uvedené podmínky. Podnikatelům může být na jedno IČO vydáno až 100 ks zákaznických karet UNI HOBBY, nepodnikající fyzické osobě může na její jméno a příjmení být vydána jedna zákaznická karta UNI HOBBY.

Zákazník může písemně zažádat o vydání zákaznické karty UNI HOBBY na kterémkoliv marketu sítě UNI HOBBY nebo prostřednictvím webových stránek www.unihobby.cz takto:

- Na marketu zákazník řádně vyplní a podepíše formulář žádosti, který obdrží na oddělení informací. Pracovníci informací zákazníkovi s vyplněním žádosti pomohou. Zákaznická karta bude zákazníkovi vystavena na počkání a v okamžiku předání bude aktivní.

- Pokud zákazník řádně vyplní formulář žádosti na webu a odešle ho online, může si zákaznickou kartu vyzvednout do 30 dnů od odeslání žádosti na oddělení informací jakéhokoliv marketu UNI HOBBY. Na oddělení informací zákazníkovi vytisknou online vyplněnou žádost o vystavení zákaznické karty a poté co na ni zákazník připojí svůj podpis, obdrží aktivní zákaznickou kartu.

Nedílnou součástí každé žádosti je i písemný souhlas zákazníka s použitím jeho osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas je nezbytný pro fungování věrnostního programu, v jehož rámci je zákazník seznamován se speciálními nabídkami.

 • Slevový režim zákaznické karty UNI HOBBY nového zákazníka
  V případě nově vydané zákaznické karty UNI HOBBY bude zákazníkovi poskytnuta sleva dle čl. II. těchto podmínek.

 • Slevový režim při vydání náhradní zákaznické karty UNI HOBBY
  Pokud zákazník zákaznickou kartu UNI HOBBY ztratí, zničí nebo mu je odcizena, bude mu po kontrole údajů, na oddělení informací marketu UNI HOBBY na počkání na základě jeho písemné žádosti vystavena zákaznická karta nová, a to za manipulační poplatek ve výši 10,- Kč. Na náhradní zákaznickou kartu budou zákazníkovi nahrány veškeré transakce, které byly v období posledních 12 měsíců zaregistrovány na kartě, kterou má náhradní karta nahrazovat. Původní zákaznická karta bude deaktivována okamžikem aktivace náhradní zákaznické karty. Takto vydaná náhradní zákaznická karta plní okamžikem aktivace funkci běžné zákaznické karty.

II. Podmínky poskytnutí slevy

 1. Do celkové ceny nákupů, rozhodné pro udělení slevy, budou zahrnuty jen částky, které byly zákazníkem za zboží/služby skutečně zaplaceny a pouze za předpokladu, že zakoupené zboží nebylo zákazníkem vráceno. Do celkové ceny nákupů se nezahrnují částky zaplacené zákazníkem za externí služby ( např. půjčovna nářadí apod.). V případě, že zákazník nepředloží před zahájením markování zboží pracovníkovi pokladny marketu zákaznickou kartu UNI HOBBY k načtení kódu karty, nebude mu na tento nákup poskytnuta sleva a cena takového nákupu nebude ani započítána do celkové ceny nákupů rozhodné pro vznik nároku na příslušnou slevu. Předložení zákaznické karty UNI HOBBY pro dodatečné uplatnění slevy či načtení hodnoty nákupu není možné.

 2. Slevy na základě zákaznické karty UNI HOBBY se neposkytují na zboží zlevněné či zboží v akci. Slevu poskytovanou na základě zákaznické karty UNI HOBBY nelze uplatnit společně s žádnou jinou slevou (např. se slevovými kupony v letácích či slevami poskytovanými v síti marketů UNI HOBBY na základě kuponů vystavených třetími osobami, atd.), s výjimkou výhod (slev) poskytovaných vydavateli kreditních a debetních karet při placení těmito platebními kartami.

 1. Výše slev na zákaznické karty je poskytována takto:

  1. slevu ve výši 4 % z ceny zboží včetně DPH obdrží zákazník když celková cena jeho nákupů zboží/služeb uskutečněných v marketech sítě UNI HOBBY a řádně zaevidovaných na zákaznické kartě v uplynulých 12 měsících dosáhne částky alespoň 10.000,- Kč včetně DPH. Sleva ve výši 4 % bude zákazníkovi poskytována z každého dalšího nákupu následujícího po splnění podmínky pro vznik nároku na poskytnutí této slevy, a to po dobu jednoho roku ode dne vzniku nároku na poskytnutí této slevy, pokud zákazníkovi nevznikne dříve nárok na vyšší slevu podle písm. b) nebo c).

  2. slevu ve výši 8 % z ceny zboží včetně DPH obdrží zákazník, když celková cena jeho nákupů zboží/služeb uskutečněných v marketech sítě UNI HOBBY a evidovaných na zákaznické kartě v uplynulých 12 měsících dosáhne částky alespoň 80.000,- Kč včetně DPH. Sleva ve výši 8 % bude zákazníkovi poskytována z každého dalšího nákupu následujícího po splnění podmínky pro vznik nároku na poskytnutí této slevy, a to po dobu jednoho roku ode dne vzniku nároku na poskytnutí této slevy, pokud zákazníkovi nevznikne dříve nárok na vyšší slevu podle písm. c).

  3. slevu ve výši 12 % z ceny zboží včetně DPH obdrží zákazník, když celková cena jeho nákupů zboží/služeb uskutečněných v marketech sítě UNI HOBBY a evidovaných na zákaznické kartě v uplynulých 12 měsících dosáhne částky alespoň 250.000,- Kč včetně DPH. Sleva ve výši 12 % bude zákazníkovi poskytována z každého dalšího nákupu následujícího po splnění podmínky pro vznik nároku na poskytnutí této slevy, a to po dobu jednoho roku ode dne vzniku nároku na poskytnutí této slevy.

 1. Pokud po uplynutí jednoho roku zákazník přestane z důvodu nedosažení stanoveného limitu nákupů za uplynulých 12 měsíců splňovat podmínky pro udělení slevy, bude mu sleva snížena na nižší hodnotu (pokud bude splněn limit pro poskytnutí této nižší slevy) nebo nárok na slevu zcela ztratí a to až do okamžiku, kdy podmínku pro poskytnutí některé slevy znovu splní.

III. Podmínky pro zařazení zákaznických karet do skupiny

Provozovatelé prodejen sítě UNI HOBBY umožňují, aby zákazníci slučovali zákaznické karty do tzv. skupin a mohli tak využívat maximálních výhod, které jim tyto sloučené karty nabízejí.

Po sloučení karet do skupin náleží držitelům sloučených zákaznických karet UNI HOBBY tyto speciální výhody:

- hodnota nákupů na všech sloučených kartách se sčítá pro potřeby obratu nezbytného ke vzniku nároku na slevu,

- všichni členové skupiny přebírají aktuální nejvyšší dosaženou slevu ze slučovaných karet a současně přebírají nejkratší interval do konce stanovené 12měsíční lhůty.

Jak o sloučení zákaznických karet UNI HOBBY žádat:

1. Podnikatelé, kteří mají na své IČO vystaveno více aktivních zákaznických karet UNI HOBBY mohou požádat o sloučení těchto karet do „IČO skupiny“, přičemž předmětem sloučení mohou být buď všechny karty vydané na stejné IČO nebo jen některé dle přání podnikatele. Žádost o sloučení do IČO skupiny žadatel podává tak, že na informacích kteréhokoliv marketu UNI HOBBY podá řádně vyplněnou a podepsanou žádost o sloučení do IČO skupiny. Vzor žádosti o sloučení zákaznických karet do IČO skupiny je volně ke stažení na webových stránkách www.unihobby.cz nebo k vyzvednutí na informacích kteréhokoliv marketu UNI HOBBY.

2. Nepodnikající fyzické osoby, které mají aktivní zákaznickou kartu na své jméno a příjmení mohou rovněž využít zvýhodněného režimu při sloučení do „skupiny“. Do této skupiny mohou být sloučeny až 4 zákaznické karty vystavené nepodnikajícím fyzickým osobám. Žádost o sloučení do skupiny zákazník podává tak, že na informacích kteréhokoliv marketu UNI HOBBY spolu s řádně vyplněnou a podepsanou žádostí o sloučení do skupiny předloží k nahlédnutí všechny karty, které mají být předmětem sloučení. Vzor žádosti o sloučení do skupiny je volně ke stažení na webových stránkách www.unihobby.cz nebo k vyzvednutí na informacích kteréhokoliv marketu UNI HOBBY.

IV. Zrušení zákaznické karty UNI HOBBY

V případě, že bude zjištěn jakýkoliv neoprávněný zásah či nepovolená manipulace se zákaznickou kartou ze strany zákazníka či třetí osoby, které takovou manipulaci zákazník umožnil, bude karta okamžitě deaktivována.

Provozovatelé marketů UNI HOBBY si vyhrazují právo program zákaznických karet kdykoliv ukončit nebo změnit jeho podmínky.

Provozovatelé marketů UNI HOBBY zveřejní informace o ukončení či změně programu zákaznických karet na webu www.unihobby.cz a dále upozorněním vyvěšeným na informacích marketů UNI HOBBY, a to minimálně 30 dní před termínem, kdy ke změně či zrušení zákaznických karet dojde.

Tento souhlas zákazníka bude na žádosti o vystavení zákaznické karty.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 3. 7. 2017.

Podmínky zákaznického programu UNI HOBBY pro zákaznické karty vydané před 3. 7. 2017