Shrnutí podmínek věrnostního programu

 1. Shrnutí podmínek

  Zákazník, který požádá o vystavení zákaznické karty UNI HOBBY, a který tak bude zařazen do věrnostního programu UNI HOBBY (dále též jen „zákazník věrnostního programu“ či „zákazník“) bude průběžně sbírat za své nákupy body podle pravidla, že za každých celých 100 Kč svého nákupu vybraných výrobků získá 1 bod. Výrobky, za jejichž nákup jsou sbírány body, jsou průběžně určovány společností UNI HOBBY, a.s. (dále jen „vybrané výrobky“). Věrnostní program se vztahuje pouze na nákupy realizované v marketech UNI HOBBY, nikoliv na nákupy realizované v e-shopu; výjimkou jsou případy, kdy si zákazník při nákupu v e-shopu zvolí jako způsob doručení zboží osobní odběr na některém z marketů UNI HOBBY a při placení ceny takto zakoupeného zboží předloží svou zákaznickou kartu UNI HOBBY – takové nákupy se pro účely těchto podmínek považují za nákupy realizované v marketu UNI HOBBY. Zákazník věrnostního programu je oprávněn vyměnit své nasbírané body za hodnotový voucher (dále též jen „voucher“), kterým je možné uhradit cenu nákupu jakéhokoliv zboží v marketech UNI HOBBY. Hodnota 1 získaného bodu v rámci věrnostního programu UNI HOBBY, která je rozhodná pro výměnu za hodnotový voucher, je závislá na celkovém obratu zákazníka věrnostního programu za posledních 12 měsíců – k tomu více níže v kapitole 3.

  Tyto podmínky věrnostního programu nabývají účinnosti dne 13. 2. 2023, přičemž v plném rozsahu ruší a nahrazují podmínky věrnostního programu účinné od 25. 6. 2022.

 2. Získání věrnostní karty

  Zákaznickou kartu UNI HOBBY může získat jakýkoliv zákazník, tedy jak podnikatel (právnická či fyzická osoba), tak nepodnikající fyzická osoba, pokud splní níže uvedené podmínky. Každému zákazníkovi jsou při registraci vydány až 4 zákaznické karty (1 hlavní a 3 podřízené), z nichž každá má svůj unikátní kód, v případě poškození, ztráty či odcizení je tak možné zablokovat pouze dotčenou kartu, nikoli všechny. K hlavní kartě je zákazníkovi zřízeno jeho konto, ve kterém je pro sběr bodů a jejich následnou výměnu za hodnotové vouchery nutno vyplnit e-mailovou adresu. Při použití jak hlavní, tak i kterékoliv z podřízených zákaznických karet jsou získané body připisovány vždy na konto zřízené k hlavní zákaznické kartě.

  Zákazník může písemně zažádat o vydání zákaznické karty UNI HOBBY na kterémkoliv marketu sítě UNI HOBBY nebo prostřednictvím registrace do portálu Moje UNIHOBBY (dostupné z webových stránek www.unihobby.cz) takto:

  •   Na marketu zákazník řádně vyplní a podepíše formulář žádosti, který obdrží na oddělení informací. Pracovníci informací zákazníkovi s vyplněním žádosti pomohou. Veškeré zákaznické karty vztahující se ke konkrétní žádosti budou zákazníkovi vystaveny na počkání a v okamžiku předání budou aktivní.

  Zákazník může o vydání zákaznické karty zažádat také přímo na pokladně při nákupu. V takovém případě je již tento první nákup zákazníkovi načten na jeho hlavní
  zákaznickou kartu. Vyplněný formulář následně zákazník odevzdá na oddělení informací kteréhokoliv marketu UNI HOBBY. Podřízené karty jsou v takovém případě zaktivněny až po odevzdání vyplněného formuláře.

  •   Pokud zákazník řádně vyplní formulář žádosti na webu a odešle jej online, může si veškeré zákaznické karty vztahující se k jeho žádosti vyzvednout do 30 dnů od odeslání žádosti na oddělení informací jakéhokoliv marketu UNI HOBBY. Na oddělení informací bude zákazníkovi vytištěna online vyplněná žádost o vystavení zákaznické karty a poté, co na ni zákazník připojí svůj podpis, obdrží aktivní zákaznické karty.

  Podmínkou pro účast ve věrnostním programu UNI HOBBY a pro vydání zákaznické karty je písemný souhlas zákazníka věrnostního programu se zpracováním jeho osobních údajů za účelem administrace věrnostního programu UNI HOBBY a se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas je nezbytný pro fungování věrnostního programu, v jehož rámci zákazník čerpá své odměny či je seznamován se speciálními nabídkami.

  •   Nový zákazník – zákazník věrnostního programu sbírá body již od prvního nákupu po vydání věrnostní karty. Body jsou na dané zákaznické konto připsány za nákup vždy po předložení zákaznické věrnostní karty, a to bez rozlišení toho, zda se jedná o hlavní či podřízenou kartu.

  •   Přechod zákazníka do nového věrnostního programu – Přechod zákazníka předchozího věrnostního programu do věrnostního programu UNI HOBBY dle těchto podmínek byl umožněn v období od 20. 2. do 31. 8. 2018. Po tomto datu byly všechny zákaznické karty předchozího věrnostního programu deaktivovány.

  •   Vydání náhradní zákaznické karty – pokud zákazník zákaznickou kartu UNI HOBBY poškodí, ztratí nebo mu je odcizena, bude mu po kontrole údajů na oddělení informací marketu UNI HOBBY na základě jeho písemné žádosti na počkání vystavena nová zákaznická karta UNI HOBBY. Původní zákaznická karta bude deaktivována, přičemž bude-li to možné, bude deaktivována pouze konkrétní karta, jež byla poškozena, ztracena či odcizena, jinak budou deaktivovány všechny karty tohoto zákazníka (hlavní i podřízené). Nová zákaznická karta bude přiřazena k původnímu kontu věrnostního zákazníka. Takto vydaná náhradní zákaznická karta plní okamžikem aktivace funkci běžné zákaznické karty.

 3. Sběr bodů a pravidla pro získání voucherů

  Zákazník věrnostního programu průběžně sbírá body za své jednotlivé nákupy. Za každých dosažených 100 Kč hodnoty nákupu (vč. DPH) vybraných výrobků v rámci jednoho nákupu je zákazníkovi přidělen 1 bod. Do rozhodné hodnoty nákupů se nezahrnují částky zaplacené zákazníkem za externí služby (např. doprava, pokládka podlahy, montáž atd.). Ze sběru bodů jsou zpravidla vyňaty zlevněné výrobky a zboží v akci, případně další zboží, za jehož nákup zákazník nezíská body. Např. hodnota vybraných výrobků v nákupu zákazníka je 850 Kč vč. DPH, zákazník za takový nákup získá 8 bodů a do jeho obratu bude započteno 850 Kč. Platnost každého bodu je 1 rok od konce kalendářního měsíce, v němž byl zákazníkem získán.

  Podmínkou sběru bodů za konkrétní nákup je předložení zákaznické karty UNI HOBBY pracovníkovi pokladny, aby mohl načíst její kód, ještě před zahájením markování zboží. Pokud tak zákazník neučiní, nebudou mu za příslušný nákup přiděleny body a ani cena takového nákupu nebude zahrnuta do celkového realizovaného obratu zákazníka v posledních 12 měsících, který je rozhodný pro určení hodnoty 1 bodu. Předložení zákaznické karty UNI HOBBY pro dodatečné přidělení bodů či načtení hodnoty již realizovaných nákupů není možné.

  Na začátku každého kvartálu probíhá pravidelné vyúčtování – všem zákazníkům věrnostního programu je na základě nasbíraných bodů vypočten nárok na vydání hodnotového voucheru, který je možné použít na úhradu nákupu jakéhokoliv zboží v marketech UNI HOBBY. Body, za které je vydán hodnotový voucher, jsou zákazníkovi z jeho konta okamžikem vydání voucheru vymazány. Hodnota jednoho bodu v Kč závisí na celkovém realizovaném obratu zákazníka v posledních 12 měsících, přičemž zákazník je v příslušné skupině zařazen vždy po dobu 12 měsíců ode dne dosažení požadované minimální hranice obratu. Není-li v těchto následujících 12 měsících splněna podmínka pro setrvání v příslušné skupině, je zákazník přesunut do nižší skupiny, která odpovídá jím dosaženému obratu; pokud však zákazník kdykoliv během této doby dosáhne hranice obratu pro postup do kteréhokoliv vyšší skupiny, je přesunut do této vyšší skupiny. Pro vydání voucheru je rozhodná skupina, do které zákazník náleží v okamžiku jeho vydání; hodnota 1 bodu je tedy při vydání voucheru uplatněna na všechny body nasbírané zákazníkem bez ohledu na to, zda byly připsány před či po jeho přestupu do dané skupiny. Rozdělení jednotlivých skupin a odpovídající hodnota 1 bodu jsou popsány níže:

  •   ZÁKLADNÍ SKUPINA – při obratu do 5.000,- Kč včetně DPH za posledních 12 měsíců platí 1 bod=0 Kč. Zákazník za své nákupy sbírá body podle výše popsaných pravidel, nepřekročí-li však hranice jeho obratu částku 5.000,- Kč vč. DPH za 12 měsíců, nemá nárok na voucher. Při přesunu do vyšší skupiny však za nasbírané body získá voucher v odpovídající hodnotě.

  •   STŘÍBRNÁ SKUPINA – při obratu nad 5.000,- Kč včetně DPH za posledních 12 měsíců platí 1 bod=2 Kč, maximální hodnota jednoho voucheru (po nasbírání 100 bodů) je pro tyto zákazníky 200 Kč. Do této skupiny je zákazník zařazen ode dne splnění podmínky požadovaného obratu pro tuto skupinu na dobu následujících 12 měsíců, pokud dříve nesplní podmínky pro přesun do vyšší skupiny podle obratu níže.

  •   ZLATÁ SKUPINA – při obratu nad 10.000,- Kč včetně DPH za posledních 12 měsíců platí 1 bod=5 Kč, maximální hodnota jednoho voucheru (po nasbírání 100 bodů) je pro tyto zákazníky 500 Kč. Do této kategorie je zákazník zařazen ode dne splnění podmínky požadovaného obratu pro tuto skupinu na dobu následujících 12 měsíců, pokud dříve nesplní podmínky pro přesun do vyšší skupiny podle obratu níže.

  •   DIAMANTOVÁ SKUPINA – při obratu nad 50.000,- Kč včetně DPH za předchozích 12 měsíců platí 1 bod=10 Kč, maximální hodnota jednoho voucheru (po nasbírání 100 bodů) je pro tyto zákazníky 1.000 Kč. Do této kategorie je zákazník zařazen ode dne splnění podmínky požadovaného obratu pro tuto skupinu na dobu následujících 12 měsíců, pokud dříve nesplní podmínky pro přesun do vyšší skupiny podle obratu níže.

  •   PLATINOVÁ SKUPINA – při obratu nad 150.000,- Kč včetně DPH za předchozích 12 měsíců platí 1 bod=15 Kč, maximální hodnota jednoho voucheru (po nasbírání 100 bodů) je pro tyto zákazníky 1.500 Kč. Do této kategorie je zákazník zařazen ode dne splnění podmínky požadovaného obratu pro tuto skupinu na dobu následujících 12 měsíců.

 4. Pravidla pro vystavování a uplatňování hodnotových voucherů

  Vydání voucheru a jeho uplatnění je podmíněno vyplněním funkční e-mailové adresy, která je povinným údajem pro registraci zákazníka do věrnostního programu. Na zadanou adresu je zákazníkovi po vydání voucheru/ů zaslán autorizační kód1, který je nutné předložit při uplatnění voucheru/ů na pokladně společně se zákaznickou kartou. Toto opatření má bezpečnostní charakter a minimalizuje riziko zneužití slevového voucheru neoprávněnou osobou, zároveň umožňuje regulaci čerpání slevových voucherů podřízenými kartami (těm držitel hlavní karty může, ale také nemusí zpřístupnit autorizační kód). Bez uvedení povinného údaje nemůže být zákazník registrován do věrnostního programu. Vydávání voucheru a zasílání autorizačního kódu prostřednictvím mobilního telefonu zůstává zachováno pouze zákazníkům, kteří se registrovali do věrnostního programu dle předchozích podmínek a jako kontaktní údaj uvedli pouze číslo mobilního telefonu.

  Vydávání voucherů probíhá v kvartálních cyklech. Odesláním voucheru na některý ze zadaných kontaktů zákazníka se voucher považuje za doručený; za technickou způsobilost uvedeného kontaktu k přijetí voucheru odpovídá zákazník. Minimální hodnota voucheru je 100 Kč a jeho platnost je nastavena vždy 2 měsíce od začátku příslušného kvartálu. Maximální hodnota jednoho voucheru je hodnota odpovídající 100 nasbíraným bodům. V rámci kvartálního vyúčtování může zákazníkovi vzniknout na základě jeho bodového zůstatku nárok na vydání více než jednoho voucheru, platí však, že každý zákazník může získat vouchery maximálně ve dvou různých hodnotách – plné vouchery (v hodnotě odpovídající 100 nasbíraným bodům) a jeden částečný voucher (v hodnotě minimálně 100 Kč).

  Zákazník není předem informován o přesném datu vydání voucherů. Veškeré informace o svém kontu najde zákazník na portálu Moje UNIHOBBY (dostupné z webových stránek www.unihobby.cz).


  11Autorizační kód je náhodně generované čtyřciferné číslo. Je platný vždy pouze pro daný kvartál. V případě, že zákazník svůj kód ztratí (výměna telefonu, smazání SMS,…), může si zažádat o jeho opětovné zaslání buď přímo na informacích marketu, nebo na svém zákaznickém portálu.

  Nemá-li zákazník na začátku kvartálu dostatečný počet bodů na vydání alespoň částečného voucheru v hodnotě minimálně 100 Kč, potom na voucher v tomto období nemá nárok a platné body se mu převádí do dalšího kvartálního období. Obdobně jsou do dalšího kvartálního období převedeny body, které nebyly uplatněny, i když zákazníkovi nárok na vydání voucheru vznikl.

  Pro uplatnění voucheru předloží zákazník při nákupu svou věrnostní kartu2 a nadiktuje
  pokladní svůj autorizační kód. Následně může zákazník využít jednu ze tří možností uplatnění voucherů. Hodnota voucheru je zákazníkovi poskytnuta ve formě slevy z ceny nákupu, při kterém je voucher uplatněn; sleva může být poskytnuta nejvýše v rozsahu ceny takového nákupu. Při platbě vouchery se nevrací peníze (!); v případě uplatnění voucheru, jehož hodnota je vyšší než cena nákupu, se rozdíl mezi hodnotou voucheru a cenou nákupu zákazníkovi nevrací ani jinak nerefunduje.

  •   Uplatnit vouchery tak, aby zákaznický doplatek byl minimální. Např. zákazník má k dispozici 2 vouchery v hodnotě 1.000 Kč a jeden voucher v hodnotě 500 Kč. Hodnota jeho nákupu je 1.900 Kč. Při volbě možnosti minimálního zákaznického doplatku je uplatněn 1 voucher v hodnotě 1.000 Kč, 1 voucher v hodnotě 500 Kč a zákazník doplatí 400 Kč. Jeden voucher v hodnotě 1.000 Kč zákazníkovi zůstává.

  •   Uplatnit vouchery tak, aby přeplatek voucheru nad celkovou částkou byl minimální Např. zákazník má k dispozici 2 vouchery v hodnotě 1.000 Kč a jeden voucher v hodnotě 500 Kč a hodnota jeho nákupu je 1.900 Kč. Při volbě možnosti minimálního přeplatku voucheru jsou uplatněny 2 vouchery v hodnotě 1.000 Kč. Přeplatek 100 Kč se zákazníkovi nevrací. Jeden voucher v hodnotě 500 Kč zákazníkovi zůstává.

  •   Neuplatnit vouchery
  Zákazník zaplatí celý nákup bez využití voucherů.

  Zákazník může uplatnit voucher jak na běžné, tak i na akční zboží. Každý voucher může zákazník použít maximálně jednou. Neuplatněné vouchery, jejichž platnost vypršela, jsou zákazníkovi smazány bez nároku na zpětné připsání bodů. Neuplatněné vouchery není možné vyměnit za peníze ani za jiné hodnotové poukázky.

  Zákaznické karty zůstávají po celou dobu účasti zákazníka ve věrnostním programu UNI HOBBY ve vlastnictví společnosti UNI HOBBY, a.s.


  2Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o hlavní, nebo podřízenou kartu.

  Pokud zákazník následně z jakéhokoliv právního důvodu odstoupí od kupní smlouvy, na jejímž základě mu byly připsány body v rámci věrnostního programu, je společnost UNI HOBBY, a.s. oprávněna takto získané body zákazníkovi z jeho konta vymazat (stornovat). Pokud zákazník následně odstoupí od kupní smlouvy v rámci výkonu svého práva z odpovědnosti za vady zboží či v rámci výkonu svého práva ze záruky za jakost poskytnuté na zboží, vrátí mu společnost UNI HOBBY, a.s. v rámci vypořádání práv po odstoupení od smlouvy cenu zboží vždy v penězích.

  V rozsahu zboží zakoupeného v rámci nákupu, jehož cena byla alespoň zčásti placena voucherem, není možné odstoupit od smlouvy postupem dle čl. 8 Reklamačního řádu prodejen UNI HOBBY, takové zboží je však možné vyměnit dle citovaného ustanovení za jiné zboží.

  Voucher není možné uplatnit, pokud má být na daný nákup poskytnuta sleva či jiná obdobná výhoda, jakými jsou např. sleva na základě slevových kupónů v letácích UNI
  HOBBY či sleva na základě kupónů vystavených třetími osobami – smluvními partnery společnosti UNI HOBBY, a.s., nákup zvýhodněnými poukázkami SODEXO apod.

 5. Zrušení zákaznické karty UNI HOBBY

  V případě, že bude zjištěn jakýkoliv neoprávněný zásah či nepovolená manipulace se zákaznickou kartou ze strany zákazníka či třetí osoby, které takovou manipulaci zákazník umožnil, bude karta okamžitě zrušena. Stejně tak bude karta zrušena v případech, kdy se zákazník dopustí vůči společnosti UNI HOBBY, a.s. protiprávního jednání (a to vč. jednání šikanózního) nebo se o takové jednání pokusí. Zákaznická karta může být zrušena, pokud na souvisejícím zákaznickém kontu nebude za dobu 12 po sobě jdoucích měsíců registrován žádný nákup nebo pokud na něm bude registrován pouze jediný nákup, uskutečněný v den zřízení zákaznického konta či obdržení zákaznické karty.

  Zrušení se vždy týká jak hlavní zákaznické karty, tak i všech jí podřízených karet. Zrušením zákaznické karty končí účast zákazníka ve věrnostním programu UNI HOBBY; v takovém případě budou zákazníkovi vymazány z jeho konta všechny dosud neuplatněné body a nebudou mu již vydány žádné hodnotové vouchery. Společnost UNI HOBBY, a.s. je oprávněna odepřít opětovné zařazení do věrnostního programu UNI HOBBY zákazníkovi, jehož zákaznická karta byla v minulosti zrušena. Společnost UNI HOBBY, a.s. si vyhrazuje právo věrnostní program UNI HOBBY kdykoliv ukončit nebo změnit jeho podmínky.

  Společnost UNI HOBBY, a.s. zveřejní informace o ukončení či změně věrnostního programu UNI HOBBY na webu www.unihobby.cz a dále upozorněním vyvěšeným na informacích marketů UNI HOBBY, a to v přiměřeném předstihu, nejpozději však 3 dny před termínem, kdy ke změně či zrušení dojde.

 

Zvláštní podmínky věrnostního programu pro profi zákazníky.

Používáme soubory cookies, ať víme, jak naše služby neustále zlepšovat.

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Upravit
Rozumím