OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU UNI HOBBY

UNI HOBBY, a.s.
Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO 247 11 594
zaps. v OR vedeném u MS v Praze pod sp. zn. B 16346 tel.: +420 224 247 154
web: www.unihobby.cz
email: eshop@unihobby.cz

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nabídku a prodej veškerých movitých věcí (dále jen „zboží“) v internetovém obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s., který je dostupný na webu www.unihobby.cz (dále jen „internetový obchod“), jakož i na právní vztahy, které s nabídkou a prodejem tohoto zboží souvisí. Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o prodávajícím, je jím společnost UNI HOBBY, a.s. se sídlem Tomíčkova 2287/9, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 24711594, DIČ CZ24711594, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16346. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v internetovém obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s. zboží. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.  Zbožím se dle ust. čl. 2 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 rozumí veškeré hmotné movité předměty, přičemž voda, plyn a elektřina se považují za zboží ve smyslu této směrnice, jsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, a dále veškeré hmotné movité předměty, jež obsahují digitální obsah či digitální službu nebo jsou s digitálním obsahem či digitální službou propojeny, a to takovým způsobem, že by nepřítomnost digitálního obsahu či digitální služby bránila tomu, aby dané zboží plnilo své funkce.

 

 1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
   1. Za závaznou objednávku zboží se považuje odeslání vyplněného on-line formuláře objednávky na webu internetového obchodu v nákupním košíku; vyplněná on-line formulář objednávky je v takovém případě odeslán kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“
   2. V objednávce musí být uvedeny alespoň tyto údaje: jméno a příjmení, či obchodní firma, nebo název kupujícího. Bydliště, či sídlo kupujícího, telefonní spojení na kupujícího a e-mailová adresa kupujícího. Je-li kupující podnikatelem, musí být v objednávce uvedeno též IČO, je-li kupující navíc plátcem daně z přidané hodnoty, musí být v objednávce uvedeno i DIČ.
   3. V případě komplikací při vytváření objednávky je možné kontaktovat zákaznickou podporu e-shopu; kontakty a dobu dostupnosti této služby naleznete na webu internetového obchodu.
   4. Za účelem usnadnění dalších objednávek je kupující oprávněn zaregistrovat se do databáze zákazníků prodávajícího. Po provedení této registrace bude kupujícímu zřízen zákaznický účet, do kterého se kupující bude moci kdykoliv přihlásit na internetových stránkách internetového obchodu. Po zadání uživatelského jména a hesla bude kupující moci nakupovat zboží, aniž by musel při každém nákupu znovu zadávat své kontaktní údaje k objednávce.
   5. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
   6. Odchylně od ust. 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není nabídka zboží v internetovém obchodě návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až objednávka kupujícího.
   7. Pokud zboží není možné přidat do nákupního košíku, není dostupné, a tudíž není možné je objednat. Ve výjimečných případech může nastat situace, že i zboží, které je možné přidat do nákupního košíku, není dostupné – k tomu může dojít např. v situaci, kdy v krátké době mezi přijetím a vypravením jednotlivých objednávek před tím, než elektronický evidenční systém prodávajícího stihne zaznamenat pohyb zbožím, čímž dojde k souhrnu objednání většího množství zboží, než má prodávající ve skutečnosti k dispozici. Rozhodující je pořadí doručení jednotlivých objednávek, přičemž pro pozdější objednávky je takové zboží dle okolností buď vyprodané, nebo nedostupné; prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek, které jsou uvedeny níže v článku 4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO.
   8. Po odeslání objednávky zašle prodávající kupujícímu automatickou e-mailovou zprávu či SMS zprávu s informací o přijetí objednávky.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupní smlouva ohledně kupujícím objednaného zboží je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávka je prodávajícím potvrzena doručením e-mailové zprávy s informací o přijetí objednávky ke zpracování, nebo s informací, že se objednávka vyřizuje. Zpráva bude doručena na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce; v této zprávě je vždy uvedeno číslo objednávky (rezervace).
  2. Nepotvrdí-li prodávající objednávku ve lhůtě 10 dnů od přijetí objednávky ke zpracování, platí, že prodávající objednávku kupujícího coby návrh na uzavření kupní smlouvy odmítl.
  3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
  4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 1. V případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu odeslat kupujícímu objednané zboží na kupujícím uvedenou adresu. Prodávající je povinen dodat či odevzdat nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud je z provozních důvodů zboží zasíláno jiným dopravcem, než bylo původně uvedeno, je kupující po odeslání objednávky informován e-mailovou a SMS zprávou o změně dopravy. V případě zboží, u něhož kupující zvolil platbu jiným způsobem než dobírkou, bude zboží odesláno až po úhradě celé kupní ceny (lhůta pro dodání zboží se v takovém případě prodlužuje o dobu potřebnou k provedení platby a připsání částky na bankovní účet prodávajícího). Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu též doklad o prodeji (daňový doklad, nebo prodejku a dodací list.). Zvláštní režim platí u zboží označeného příznakem „Na objednání“ – takové zboží nemá prodávající běžně skladem a dodává se pouze na objednávku kupujícího; je proto nutné, aby kupující cenu takového zboží uhradil předem (k objednání takového zboží u dodavatele či výrobce prodávající přistoupí až po zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího). Termín dodání zboží „Na objednání“ může být delší než v případě ostatního zboží.
 2. V případech křehkého zboží, či zboží, které je jinak rizikové, či náchylné ke snadnému poškození, je prodávající oprávněn – za účelem splnění své povinnosti zabalit zboží pro přepravu způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu – otevřít před odesláním zboží prodávajícímu originální obal, vyjmout zboží a náležitě zabezpečit pro přepravu a následně je vrátit do originálního obalu.
 3. Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky, nebo budou prodávajícímu sdělena během registrace, jsou prodávajícím považována za důvěrná a bude s nimi nakládáno v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.
 4. Spokojenost kupujícího s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY, do něhož je internetový obchod zapojen. Tyto dotazníky prodávající kupujícímu zasílá po každém nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kupující jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího na zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem v internetovém obchodě a kontrole kvality poskytovaných služeb a jejím zvyšování. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727; tomu pro tyto účely mohou být předány informace o zakoupeném zboží a e-mailová adresa kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY může kupující kdykoliv vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu, který je umístěn v každém e-mailu s dotazníkem. V případě takové námitky kupujícího bude zasílání dotazníků prodávajícím okamžitě zastaveno.
 5. Spokojenost kupujícího s nákupem prodávající zjišťuje též prostřednictvím e-mailových dotazníků spokojenosti s nákupem, k jejichž rozesílce je využívána služba Hodnocení Zboží.cz. Tyto dotazníky prodávající kupujícímu zasílá po každém nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kupující jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci služby Hodnocení Zboží.cz je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího na zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem v internetovém obchodě a kontrole kvality poskytovaných služeb a jejím zvyšování. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel služby Zboží.cz, společnost cz, a.s., IČO 26168685; tomu pro tyto účely mohou být předány informace o zakoupeném zboží a e-mailová adresa kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků může kupující kdykoliv vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků buď přímo v nákupním košíku, nebo pomocí odkazu, který je umístěn v každém e-mailu s dotazníkem. V případě takové námitky kupujícího bude zasílání dotazníků prodávajícím okamžitě zastaveno.
 6. Prodávající je povinen vymazat registrovaného kupujícího z databáze zákazníků, pokud o to kupující písemně požádá.
 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku též v případě, kdy kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dojde k vyprodání zásob zboží, jež má být předmětem koupě, nebo je-li takové zboží nedostupné. Smluvní strany se však mohou dohodnout, že v rozsahu ostatního objednaného zboží, které není vyprodané ani nedostupné, bude kupní smlouva splněna za původně sjednaných podmínek; k tomu postačuje forma e-mailových zpráv. Zásobami se rozumí zboží dodané prodávajícímu za podmínek, které umožňují jeho prodej za cenu, jež je sjednána v kupní smlouvě, v souladu s právními předpisy.
 9. Zboží bude kupujícímu dodáno zabalené obvyklým způsobem tak, aby bylo chráněno před poničením.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
  1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
  2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu. Pokud kupující zboží na sjednaném místě dodání nepřevezme (ať již proto, že není přítomen, proto, že odmítne zboží převzít nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který leží na jeho straně), je povinen prodávajícímu zaplatit kompenzaci nákladů na opakované dodání. S cenou zboží je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím odesláním. Tato cena je konečná a není možné ji jakkoliv dále snižovat o slevy, které jinak prodávající poskytuje svým zákazníků, při nákupech zboží v marketech UNI HOBBY (např. body započítávané na hodnotové vouchery pro držitele zákaznických karet, slevy při předložení slevových kupónů atd.), ledaže si kupující zvolí jako místo osobního odběru zboží některý z marketů UNI HOBBY a cenu zboží zaplatí na marketu při převzetí – v takovém případě je kupující oprávněn čerpat veškeré poskytované slevy či výhody, jako každý jiný zákazník daného marketu. Pouze v případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení zboží osobní odběr na některém z marketů UNI HOBBY a při placení ceny takto zakoupeného zboží na marketu předloží svou zákaznickou kartu UNI HOBBY, náleží za takový nákup v internetovém obchodě body dle věrnostního programu UNI HOBBY a hodnota takového nákupu se započítává do celkové hodnoty nákupů za uplynulých 12 měsíců, jež určuje hodnotu bodů, které lze následně vyměnit za hodnotové vouchery.
  3. Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat), dokud mu prodávajícím není doručeno potvrzení objednávky, a to zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na webu internetového obchodu na adrese https://www.unihobby.cz/prodejny, ve které musí být uvedeno číslo objednávky, které se storno týká; v textu této zprávy musí být uvedeno slovo „STORNO“. Pokud kupující objednávku řádně a včas stornoval, avšak již zaplatil cenu objednaného zboží, bude mu zaplacená kupní cena bez zbytečného odkladu vrácena buď na platební kartu, ze které byla cena zaplacena, nebo na bankovní účet, který za tímto účelem kupující sdělí; nebude-li žádný z uvedených způsobů možný, bude kupujícímu částka odeslána poštovní poukázkou. Pokud kupující objednávku stornoval v době, kdy již bylo zboží předáno k přepravě, nebo pokud chybně vyplnil dodací údaje, je povinen prodávajícímu nahradit účelné náklady, které mu vznikly v souvislosti s odesláním či neúspěšným pokusem o doručení zboží.
  4. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pokud spotřebitel chce oznámení o odstoupení prodávajícímu zaslat, může tak učinit buď v písemné formě na adresu UNI HOBBY, a.s., Tř. Tomáše Bati 399, 763 02 ZLÍN, nebo elektronicky zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na webu internetového obchodu na adrese https://www.unihobby.cz/kontakty.html; k odstoupení od smlouvy spotřebitel též může použít vzorový formulář, který je dostupný ZDE, není to však jeho povinností. Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li nejpozději posledního dne lhůty odesláno oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je spotřebitel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu, či vzniklou škodu na zboží, pokud bylo se zbožím nakládáno jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy vrácena, je o tyto náklady na škodu odpovídajícím způsobem snížena. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel včetně všech souvisejících dokladů; zboží musí být vráceno přímo prodávajícímu (buď osobně, nebo prostřednictvím zásilkové služby či pošty) na adresu internetového obchodu UNI HOBBY, E-shop, Tř. Tomáše Bati 399, 763 02 ZLÍN, nebo do kteréhokoliv marketu UNI HOBBY na území České republiky; seznam marketů UNI HOBBY je uveden na webu unihobby.cz. Pro vrácení zboží není možné použít centrálu prodávajícího na adrese Tomíčkova 2287/9, Praha 4, kde funguje pouze výdejna zboží, ani služby, při kterých je zboží doručováno třetí osobě do jejích prostor k následnému vyzvednutí adresátem, a nikoliv přímo prodávajícímu (např. výdejní místa či výdejní boxy apod.). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, a byl-li mu v souvislosti s tím dodán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu, přičemž prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od skončení smlouvy; spotřebitel je v případě takového odstoupení povinen zdržet se užívání digitálního obsahu, a to včetně jeho poskytování třetí osobě. Prodávající následně vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (s výjimkou nákladů a náhrad, které je povinen platit spotřebitel), které od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to buď stejným způsobem, kterým spotřebitel uhradil kupní cenu, nebo jiným způsobem, se kterým spotřebitel bude souhlasit, za podmínky, že tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Prodávající upozorňuje, že náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. V případech, kdy zboží nemůže být prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel náklady na vrácení ve výši, v jaké nesl (nebo by nesl) náklady na dodání takového zboží prostřednictvím zásilkové služby či přepravní společnosti (k případné dopravě zdarma při dodání zboží se nepřihlíží) s výjimkou případů, kdy spotřebitel vrátí zboží prodávajícímu na své náklady osobně do kteréhokoliv marketu UNI HOBBY na území České republiky.


   Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
   1. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobní;
   2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   3. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
   4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;
   5. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním;
  5. Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice apod.) a v případě jakýchkoliv závad či poškození toto neprodleně oznámit prodávajícímu buď prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu eshop@unihobby.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodávajícího unihobby.cz. V případě shledání porušení obalu, jež svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku převzít; tím však nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží ani další práva, jež vyplývají z právních předpisů. Kupující je v případě poškození zásilky či jejího obalu zároveň povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě (někdy může být takový dokument označen i jako „převzetí zboží s výhradou“).
  6. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu případné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a pokud jde o skryté vady zboží, bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží, jinak hrozí, že soud kupujícímu nepřizná práva z vadného plnění; to neplatí v případech, kdy je kupujícím spotřebitel – pro tyto případy platí lhůta stanovená § 2165 občanského zákoníku.
  7. Zakoupením zboží v internetovém obchodě UNI HOBBY nevzniká kupujícímu žádné právo na užívání ochranných známek atd. společnosti UNI HOBBY ani jejích obchodních partnerů, pokud není stanoveno smlouvou jinak.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Kupující si může zvolit jako způsob doručení „osobní odběr“ v některé z nabízených provozoven prodávajícího, kde si zboží sám odebere. Pokud si kupující zvolí jako místo osobního odběru některý z marketů UNI HOBBY, na kterém je objednané zboží skladem, je tento způsob doručení zdarma, v ostatních případech může být převoz zboží na market, na kterém není dostupné skladem, zpoplatněn, přičemž konkrétní částka je kupujícímu sdělena vždy před dokončením a odesláním objednávky. Pokud si kupující zvolí jako místo osobního odběru centrálu prodávajícího na adrese Tomíčkova 2287/9, Praha 4, kde funguje výdejna zboží, je tento způsob doručení zpoplatněn částkou 59,- Kč za každou objednávku pouze v případech, kdy si kupující zvolí platbu ceny zboží v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího (volba platby „Při vyzvednutí); tento způsob odběru je možné zvolit pouze pro zboží, které se doručuje běžnou balíkovou přepravou (nikoliv pro rozměrné či těžké zboží, které je nutné doručovat paletovou přepravou), přičemž při probíhajících akcích na podporu prodeje nemá kupující při této variantě osobního odběru nárok na dárek, který se poskytuje zdarma k nákupu s osobním odběrem zboží v určité minimální hodnotě. Prodávající v internetovém obchodě uvádí u jednotlivých způsobů doručení předpokládaný termín doručení; tento údaj je však pouze orientační, skutečný termín doručení závisí na aktuálních provozních možnostech prodávajícího či dopravce a výskytu mimořádných okolností či jiných faktorů, které prodávající či dopravce nemohli předvídat. Závazný termín doručení zboží je uveden výše v čl. 4 odst. 1.
  2. Kupující si může zvolit jako způsob doručení též „výdejní místo“, při kterém je zboží doručeno na vybrané výdejní místo či do vybraného výdejního boxu v rámci sítí provozovaných zásilkovými službami PPL či DPD (PPL Parcelbox, PPL Parceshop, DPD box, DPD Pickup). Není-li u jednotlivých položek nabízených v internetovém obchodě uvedeno jinak, je tento způsob doručení zpoplatněn, přičemž konkrétní částka dopravného je kupujícímu sdělena vždy před dokončením a odesláním objednávky. Při tomto způsobu doručení může z kapacitních či technických důvodů dojít k doručení zboží do jiného blízkého výdejního místa či boxu, nebo doručení prostřednictvím zásilkové služby na adresu kupujícího; taková změna doručení nemá vliv na cenu dopravy. Tento způsob doručení je možné zvolit pouze pro zboží, které se doručuje běžnou balíkovou přepravou (nikoliv pro rozměrné či těžké zboží, které je nutné doručovat paletovou přepravou).
  3. Pokud si kupující nezvolí jako způsob doručení „osobní odběr“ na některé z provozoven prodávajícího či „výdejní místo“, je mu zboží vždy zasíláno prostřednictvím zásilkové služby PPL nebo DPD, pouze v případě zakoupení objemného zboží je toto kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravních společností TOPTRANS či Geis CZ. Není-li u jednotlivých položek nabízených v internetovém obchodě uvedeno jinak, je cena dopravy zboží zpoplatněna, přičemž konkrétní částka dopravného je kupujícímu sdělena vždy před dokončením a odesláním objednávky. Doprava zboží, které je označeno štítkem „doprava ZDARMA“, je v rámci České republiky bezplatná (pokud je součástí objednávky také zboží, které není označeno štítkem „doprava ZDARMA“, je doprava objednávky zpoplatněna v závislosti na dalším objednaném zboží). Pokud se kupující dohodne s dopravcem na alternativním způsobu doručení zboží (např. osobní vyzvednutí u přepravce, doručení na jiné místo atd.), nevzniká kupujícímu nárok na slevu z ceny dopravy.
  4. Kupující může uhradit kupní cenu zboží některým z níže uvedených způsobů:
    1. bezhotovostním online převodem nebo platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány – po úspěšném provedení platby odešle prodávající objednané zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu přepravní službou, případně jej vyzve k osobnímu odběru zboží;
    2. dobírkou (platba v hotovosti nebo kartou) – při převzetí zboží od přepravní společnosti PPL CZ s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD), Geis CZ s.r.o. či TOPTRANS EU, a.s., organizační složka; tento způsob úhrady není možný u nákupů, jejichž hodnota (bez ohledu na cenu dopravy) převyšuje částku 20.000 Kč
    3. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího.
  5. Částka nákladů na dopravu a balné (vč. případného poplatku za dobírku), kterou je kupující povinen prodávajícímu zaplatit spolu s kupní cenou objednaného zboží, je kupujícímu sdělena vždy před odesláním objednávky.
  6. Pokud při zasílání zboží prostřednictvím přepravních společností nemůže být toto doručeno na adresu uvedenou kupujícím, ať již z důvodu faktické neprůjezdnosti pozemní komunikace (např. šířka komunikace, výška podjezdu apod.), nebo z důvodu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (např. zákaz vjezdu, zákaz vjezdu vozidel nad určitou hmotnost. apod.), splní prodávající svou povinnost dodat kupujícímu objednané zboží jeho doručením na nejbližší místo od kupujícím uvedené adresy, na které je možné fakticky dojet, aniž by tím došlo k porušení pravidel silničního provozu (náhradní místo doručení). Doručující řidič přepravní společnosti, nebo pracovník prodávajícího v takovém případě telefonicky kontaktuje kupujícího na jím uvedené telefonní číslo za účelem domluvení náhradního místa doručení. Pokud se z důvodu na straně kupujícího nepodaří náhradní místo doručení domluvit, v důsledku čehož bude zásilka vrácena prodávajícímu, může prodávající po kupujícím požadovat náhradu nákladů spojených s tímto marným pokusem doručit objednané zboží.
  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy, na základě které byla kupní cena zboží uhrazena prostřednictvím platební karty, budou peněžní prostředky vráceny na kartu, ze které byly zaplaceny (resp. na bankovní účet, ke kterému byla karta vydána), ledaže se prodávající s kupujícím dohodnou jinak; vrácení peněžních prostředků zaplacených kartou může trvat až 14 dnů v závislosti na rychlosti komunikace a transakcí mezi zúčastněnými bankami.

 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost upravuje reklamační řád společnosti UNI HOBBY, a.s.

Prodávající v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 11. 2023.

Používáme soubory cookies, ať víme, jak naše služby neustále zlepšovat.

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Upravit
Rozumím