Zpracování osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem, které vyplývají z níže uvedeného dokumentu Ochrana osobních údajů v prostředí sítě Internet. Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět. Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.

Ochrana osobních údajů v prostředí sítě Internet

A. Obecné zásady zpracování a ochrany osobních údajů na webových stránkách

 1. Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti UNI HOBBY, a.s., která se zabývá maloobchodním prodejem zboží v oblasti tzv. DIY („Do it yourself“). Společnost UNI HOBBY, a.s. obstarává dlouhodobě vysoký standard ochrany osobních údajů a ochrany soukromí návštěvníků svých webových stránek, včetně uživatelů souvisejících aplikací používaných pro zákaznické akce a programy, zejména pak pro e-shop a věrnostní program UNI HOBBY.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen
  „Nařízení“);
 • adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních
  údajů, jakož i z
 • občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
  informační společnosti.

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám.

 1. UNI HOBBY, a.s. jako správce osobních údajů

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Naše společnost UNI HOBBY, a.s., se sídlem Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 247 11 594, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn.  B 16346, je obchodní společností, která se zabývá maloobchodním prodejem zboží v oblasti tzv. DIY, a to zejména ve svých prodejnách (marketech) UNI HOBBY a prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) na webových stránkách https://www.unihobby.cz/. V rámci této podnikatelské činnosti provozujeme věrnostní program UNI HOBBY a rovněž organizujeme zákaznické spotřebitelské soutěže.

Společnost UNI HOBBY, a.s. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.

 1. Zpracovávané osobní údaje

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat, a to zejména, pokud nakupujete prostřednictvím e-shopu anebo jste členem věrnostního programu nebo účastníkem spotřebitelské soutěže. Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb, dále pak s Vaším členstvím ve věrnostním programu anebo s Vaší účastí v některé z námi pořádaných spotřebitelských soutěží. Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.

V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě Vašeho souhlasu, , je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno. Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě on-line služeb).

 

B. Zpracování osobních údajů v konkrétních případech 

 1. E-shop a věrnostní program UNI HOBBY

Informujeme Vás, že pokud budete nakupovat v našem internetovém obchodě (e-shopu), budeme zpracovávat Vaše vybrané osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy za následujícími účely:

 • plnění smlouvy / jednání o smlouvě (vč. vyřizování reklamací vad zboží – reklamační listy, žádost o náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace atd. – a dodávání zboží na základě tzv. zákaznických objednávek – řezání, šití či jiné individualizované úpravy zboží;
 • plnění povinností prodávajícího / dodavatele vyplývajících z právních předpisů;

Právním titulem ke zpracování vašich osobních údajů ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy / jednání o smlouvě;
 • oprávněné zájmy správce;
 • plnění právních povinností správce.

Takto získané a spravované osobní údaje mohou být uloženy po dobu trvání smluvního vztahu či plnění smlouvy, po dobu trvání povinností vyplývajících z daňových právních předpisů nebo po dobu 5 let od získání těchto údajů v závislosti na tom, která z uvedených dob je nejdelší.

Registrací do věrnostního programu UNI HOBBY nám udělujete souhlas se zpracováním svých vyplněných osobních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště či sídla, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně IČO) za účelem administrace věrnostního programu UNI HOBBY (vč. zasílání obchodních sdělení – např. nabídek či newsletterů). Údaje získané a spravované na základě tohoto souhlasu mohou být uloženy po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu; po uplynutí 10leté doby jsme povinni získané osobní údaje zlikvidovat, pokud nám nebude k jejich zpracovávání svědčit jiný řádný titul. Zároveň tím také souhlasíte, abychom Vám zasílali na Vámi uvedenou e-mailovou adresu svá obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, zpracovateli osobních údajů, kterého správce pověří, jakož i subjektům, které jsou oprávněny šířit obchodní sdělení správce; správce odpovídá za to, že všichni příjemci údajů budou postupovat v souladu s tímto souhlasem a se závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě.

Správce má nyní uzavřené následující smlouvy s těmito zpracovateli osobních údajů:

U & SLUNO a.s., IČO 258 24 848, se sídlem Jaroňkova 221/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, který poskytuje správci sjednané softwarové produkty na centrále a v jeho jednotlivých provozovnách, zpracování probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů;

P.V.A. systems s.r.o., IČO 263 84 469 se sídlem Lipová 285/14, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, který poskytuje správci sjednané softwarové produkty na centrále a v jeho jednotlivých provozovnách, zpracování probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů; zpracování probíhá na základě smlouvy o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací, jež obsahuje ujednání o zpracování osobních údajů;

Blueghost.cz, s.r.o., IČO 289 01 061, se sídlem Českomalínská 516/27, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, který pro správce provádí správu webového portálu, zpracování probíhá na základě smlouvy o ochraně důvěrných informací, jež obsahuje ujednání o zpracování osobních údajů;

Persoo s.r.o., IČO 243 17 101, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, který správci poskytuje komplexní zajištění služby personalizace portálu internetových stránek a marketingové komunikace, zpracování probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů;

Marketup s.r.o., IČO 258 50 504, se sídlem Plzeňská 345/5, Praha 5, 15000, který provádí nastavení reklamních systémů a zpracování cookies na základě zprostředkovatelské smlouvy, jež obsahuje ujednání o zpracování osobních údajů.

NG Retail s.r.o., IČO 083 00 143, se sídlem České mládeže 1096, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, který poskytuje správci softwarové řešení air&me, jež vytváří personifikované nabídky a věrnostní programy pro zákazníky na míru na základě jejich zvyklostí.

Zpracovatelem osobních údajů je taktéž vždy příslušný dopravce zboží a subjekt, který pro nás provádí odborné posuzování vad v případech reklamací zboží, vždy však pouze v rozsahu Vašich adresních
a identifikačních údajů.

 1. Cookies

Za účelem zkvalitňování naší on-line nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky a členy zákaznických a věrnostních programů využíváme kromě jiného i soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s Vámi. V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém ICT prostředku zrušit/vypnout.

Zároveň Vás informujeme, že pro Vaše snazší nakupování dochází při návštěvě webových stránek https://www.unihobby.cz/ k profilování, což je forma použití souborů cookies za účelem vyhodnocování Vašich osobních preferencí a zájmů a následná tvorba uživatelských profilů. Profilování využíváme pouze za účelem personalizace prostředí e-shopu a obchodních sdělení pro konkrétní subjekty údajů (tzv. cílení reklamy). Toto profilování pro Vás nemá žádné právní ani jiné obdobně významné účinky. Na webových stránkách shromažďujeme především následující soubory cookies s níže uvedenými účely a maximální dobou zpracování:

Typ

Název

Účel

Maximální doba zpracování

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací, opětovné cílení reklamy (retargeting)

dle nastavení, resp. způsobu využití internet. prohlížeče

Cookies třetích stran

Google Adwords

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies třetích stran

Google Marketing Platform

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies třetích stran

Facebook

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opět. cílení reklamy (retargeting)

180 dnů

Cookies třetích stran

Adform

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Adform, opětovné cílení reklamy (retargeting)

90 dnů

Cookies třetích stran

Seznam – Sklik

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opět. cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies třetích stran

RTB House

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti RTB House, opět. cílení reklamy (retargeting)

365 dnů

Cookies třetích stran

Hotjar

Získání statistických informací o použitelnosti webových stránek

365 dnů

Cookies třetích stran

TikTok

Měření a zlepšování výkonu reklamních kampaní a přizpůsobení uživatelské zkušenosti (včetně reklam) na TikTok

13 měsíců

 

Seznam všech využívaných cookies je uveden v tabulce níže:

Zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím souborů cookies je prováděno správcem, mohou je však pro správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Odkaz na standardní smluvní doložky: https://support.google.com/publisherpolicies/answer/10437486?hl=en.

Meta Platforms, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Odkaz na standardní smluvní doložky: https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Adform A/S, se sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Adform A/S v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/.

Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele.

RTB house s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, Žižkov, 13000. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností RTB house s.r.o. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/#dataprocessing.

Hotjar Ltd., sídlem Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Hotjar Ltd. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

TikTok Information Technologies UK Limited se sídlem Kaleidoscope, 4 Lindsey Street, London, EC1A 4HP, VAT Number: GB307477591. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností TikTok Information Technologies UK Limited v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cs-CZ.

Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vaše data jsou v bezpečí, neboť pro jejich zpracování správce používá aplikace renomovaných globálních společností. Data jsou uložena a zálohována převážně v cloudových úložištích globálních dodavatelů v regionu EU, případně dodavatelů, kteří zajišťují bezpečnost osobních údajů na základě standardní smluvních doložek (Standard Contractual Clauses) – bližší informace o těchto doložkách jsou uvedeny výše u jednotlivých dodavatelů, u kterých je to relevantní. Uložená data jsou v cloudových úložištích zabezpečena šifrováním a v rámci správce jsou zavedena opatření pro ochranu osobních údajů.

 

C. Společná pravidla

 1. Subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti UNI HOBBY, a.s. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 cit. nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování
  svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s
  výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
e-mailová adresa: posta@uoou.cz

 1. Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců. V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti UNI HOBBY, a.s. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů. V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.

 1. Způsob zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně v informačních systémech (adresní a identifikační údaje zákazníků) i manuálně v listinné nebo elektronické podobě (smlouvy vč. objednávek či potvrzení objednávek, dodací listy, předávací protokoly, daňové a účetní doklady).

 1. Kontaktní údaje správce

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu
údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:

 • písemně formou dopisu/oznámení na adresu: UNI HOBBY, a.s., Praha 4 - Chodov,
  Tomíčkova 2287/9, PSČ 14800;
 • elektronicky na e-mailovou adresu kontaktního místa pro osobní údaje: info@unihobby.cz;
 • telefonicky na čísle: +420 224 247 154
Používáme soubory cookies, ať víme, jak naše služby neustále zlepšovat.

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Upravit
Rozumím