REKLAMAČNÍ ŘÁD UNI HOBBY, a.s.

Ke splnění informační povinnosti prodávajícího stanovené § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vydává společnost UNI HOBBY, a.s. tento reklamační řád, ve kterém jsou uvedeny informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Kde se v tomto reklamačním řádu hovoří o prodávajícím, je jím společnost UNI HOBBY, a.s., se sídlem Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 24711594, DIČ CZ24711594, zaps. v OR MS v Praze pod sp. zn. B 16346. Kupujícím se pro účely tohoto reklamačním řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v síti prodejen UNI HOBBY či v internetovém obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s. movité věci (dále jen „zboží“) nebo úplatně čerpá služby, s výjimkou osob, které jsou podnikateli, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě zboží či poskytnutí služby týká jejich podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Zbožím se dle ust. čl. 1 odst. 2 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 rozumí veškeré hmotné movité předměty, přičemž voda, plyn a elektřina se považují za zboží ve smyslu této směrnice, jsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, a dále veškeré hmotné movité předměty, jež obsahují digitální obsah či digitální službu nebo jsou s digitálním obsahem či digitální službou propojeny, a to takovým způsobem, že by nepřítomnost digitálního obsahu či digitální služby bránila tomu, aby dané zboží plnilo své funkce.

1.2. Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci zakoupené kupujícím ve všech marketech UNI HOBBY provozovaných prodávajícím na území České republiky nebo v internetovém obchodě (e-shopu) prodávajícího, jakož i na služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu na území České republiky za úplatu.

1.3. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

1.4. Kupující nabývá vlastnické právo ke koupenému zboží jeho převzetím; při samoobslužném prodeji nabývá kupující vlastnické právo ke koupenému zboží okamžikem zaplacení kupní ceny. Do okamžiku nabytí vlastnického práva může kupující vybrané zboží vrátit na původní místo. Jestliže kupující svým jednáním poškodí nebo zničí vybrané zboží před zaplacením kupní ceny, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází současně s nabytím vlastnického práva.

 1. Práva kupujícího z vadného plnění v případě prodeje zboží

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že zboží

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; tímto prohlášením však prodávající není vázán, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy,

  ledaže prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

2.2. Projeví-li se vada zboží dle odst. 2.1. v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o zboží (věc) s digitálními vlastnostmi.

U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

Je-li zbožím věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle odst. 2.1., a že bude na jejich dostupnost upozorněn

 • po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
 • po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku,

  ledaže prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. Kupující však nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace, pokud aktualizaci neprovedl v přiměřené době; to neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době uvedené výše v tomto odstavci (dva roky, nebo doba, po kterou to kupující může rozumně očekávat), má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

2.3. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li zbožím věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba uvedené výše v tomto odstavci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Lhůty pro vyřízení reklamace jsou uvedeny v čl. 6 níže.

2.4. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

2.5. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo je opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

2.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

2.7. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

2.8. Při koupi použité věci mohou být doby uvedené v odst. 2.3. zkráceny až na jeden rok.

 1. Práva kupujícího ze záruky za jakost v případě prodeje zboží

3.1. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo je opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

3.2. Záruka za jakost vzniká i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna. Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat

 • údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a
 • označení zboží, na něž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky,

přičemž však neuvedením těchto údajů není platnost záruky dotčena. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu zboží. Stejné účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu zboží.

3.3. Za vadu zboží krytou zárukou se považuje stav, kdy zboží nebude mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

3.4. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší; tím není dotčena druhá věta odst. 3.2.

3.5. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

3.6. Vyskytne-li se u zboží během záruční doby vada krytá zárukou, má kupující právo požadovat opravu zboží, doplnění toho, co chybí, anebo dodání nového zboží bez vad. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující odstoupit od smlouvy anebo požadovat přiměřenou slevu.

3.7. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6., způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost.

3.8. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6. dále v případech, kdy je vyloučeno právo kupujícího z vadného plnění dle čl. 2.

3.9. Vadu, na kterou se vztahuje záruka, musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

3.10. Plnění, kterého lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění dle čl. 2, se kupující nemůže domáhat na základě práva ze záruky za jakost.

 1. Práva kupujícího z vadného plnění v případě úplatného poskytnutí služeb

4.1. Pokud prodávající poskytuje kupujícímu služby za úplatu, je povinen poskytnout tyto služby bez vad v jakosti vymíněné nebo obvyklé podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

4.2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu poskytnuté služby bez zbytečného odkladu po jejím čerpání. Kupující má v takovém případě právo požadovat buď náhradní poskytnutí služby či poskytnutí toho, co chybí, anebo přiměřenou slevu; nelze-li vadu služby takto odstranit, může kupující odstoupit od smlouvy. V případě, že kupující žádá náhradní poskytnutí služby či poskytnutí toho, co chybí, je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 1. Uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost

5.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady dle čl. 2 či 4 nebo práva ze záruky za jakost dle čl. 3 (dále jen „reklamace“), pouze pokud prodávajícímu prokáže, že zboží či služba byly zakoupeny u prodávajícího, a to včetně data koupě (např. předložením originálního dokladu o zaplacení zboží, potvrzení dle odst. 2.10., záručního listu, pokud je potvrzen prodávajícím, či jiným hodnověrným způsobem). Kupující je povinen v reklamaci uvést své jméno a kontaktní údaje.

5.2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci následujícími způsoby:

 1. v případě zboží či služeb zakoupených v marketu UNI HOBBY v kterémkoliv marketu UNI HOBBY na území České republiky;
 2. v případě zboží zakoupeného v internetovém obchodě (e-shopu) prodávajícího poštou na následující adrese internetového obchodu prodávajícího: UNI HOBBY, a.s., tř. Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín;

Seznam marketů UNI HOBBY je uveden na webu www.unihobby.cz. Je-li však uvedena jiná osoba určená k provedení opravy, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

5.3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést, jaké právo z vadného plnění či právo ze záruky za jakost uplatňuje, tedy jaký požaduje způsob vyřízení reklamace.

5.4. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

5.5. V případě uplatnění reklamace je prodávající povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

5.6. Uplatnil-li kupující práva z vadného plnění oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Kupující má v takovém případě právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění za podmínek stanovených § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto právo však musí být uplatněno nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud k námitce prodávajícího právo kupujícímu nepřizná.

5.7. Pokud kupující při výkonu práv z vadného plnění či práv ze záruky za jakost odstoupí od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel. Pro vrácení zboží není možné použít centrálu prodávajícího na adrese Tomíčkova 2287/9, Praha 4, kde funguje pouze výdejna zboží, ani služby, při kterých je zboží doručováno třetí osobě do jejích prostor k následnému vyzvednutí adresátem, a nikoliv přímo prodávajícímu (např. výdejní místa či výdejní boxy apod.). Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že mu zboží odeslal.

 1. Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1. V případě, že kupující je spotřebitelem, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.

6.2. V ostatních případech prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který je kupující koupil.

6.3. Prodávající je povinen ve lhůtě pro vyřízení reklamace informovat kupujícího o skutečnosti, že jeho reklamace byla po odborném posouzení tvrzené vady vyřízena, pouze pokud se jedná o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem. V ostatních případech je plně na kupujícím, aby se u prodávajícího po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace sám informoval, zda a jak byla jeho reklamace vyřízena.

 1. Vyzvednutí zboží po provedení opravy nebo po dodání nového zboží bez vad

7.1. Byla-li reklamace vyřízena opravou zboží nebo dodáním nového zboží bez vad a kupující si nevyzvedne opravené nebo nově dodané zboží bez zbytečného odkladu poté, co reklamace měla být vyřízena, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o vyřízení reklamace, může je prodávající na účet kupujícího vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu povaha zboží, prodávající vyrozumí kupujícího o zamýšleném prodeji takového zboží a stanoví mu náhradní lhůtu k jeho převzetí, která nesmí být kratší než jeden měsíc.

7.2. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha zboží, nehlásí-li se kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu přiměřenou jeho povaze, může prodávající zboží na jeho účet prodat i bez vyrozumění dle odst. 7.1.

7.3. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co reklamace měla být vyřízena, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o vyřízení reklamace, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úplatu za uskladnění, a to v obvyklé výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.4. Odst. 7.1., 7.2. a 7.3. se použijí obdobně, pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží v případě zamítnutí reklamace bez zbytečného odkladu poté, co uplynula lhůta pro vyřízení reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o zamítnutí reklamace.

 1. Právo kupujícího na výměnu nebo vrácení nepoužitého zboží zakoupeného v marketu UNI HOBBY

8.1. V případě zboží zakoupeného v marketu UNI HOBBY je kupující oprávněn ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy nebo vyměnit zakoupené zboží za jiné, a to za podmínky, že zakoupené zboží kupující vrátí nepoužité, neporušené, v originálním obalu včetně původního příslušenství (kabely, návody atd.) a zároveň předloží originál dokladu o zaplacení zboží (např. pokladního bloku – paragonu či daňového dokladu) a originál záručního listu či montážního listu, byly-li vystaveny. Kupující je oprávněn zboží dle tohoto ustanovení vrátit v kterémkoliv marketu UNI HOBBY na území České republiky. Pokud to povaha zboží umožňuje (např. stavební materiál, samostatné balení), je kupující oprávněn postupovat dle tohoto odstavce i jen ohledně části původně zakoupeného zboží. Oprávnění dle tohoto odstavce se nevztahuje na zboží upravované dle požadavku kupujícího. V případě výměny zboží za jiné dle tohoto odstavce nemá kupující právo na vrácení rozdílu v ceně, pokud bylo původně zakoupené zboží dražší než zboží, za které je měněno; výměna zboží za dražší je možná, avšak zákazník je v takovém případě povinen doplatit rozdíl cen. 

8.2. Oprávnění odstoupit od smlouvy dle odstavce 8.1. se nevztahuje na zboží zakoupené v rámci nákupu, jehož cena byla alespoň zčásti placena hodnotovým voucherem získaným v rámci věrnostního programu UNI HOBBY; takové zboží tedy není možné vrátit, je však možné vyměnit je za jiné zboží.

8.3. Tento článek se nevztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení sdělí na základě čísla zakázky pracovník příjmu reklamací v provozovně, kde byla reklamace uplatněna.

9.2. Pokud není konkrétně uvedeno, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.3. Prodávající v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

9.4. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024.

Používáme soubory cookies, ať víme, jak naše služby neustále zlepšovat.

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Upravit
Rozumím